Responsive image
10 лютого 2021 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” повідо­мляє, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Центр ком­п’ю­терних технологій “ІнфоПлюс” відбудуться 17 березня 2021 року о 10.00-й годині за адре­сою місто Київ, вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 4а (п’ятий поверх, кабінет 503). 

Реєстр акціонерів, які мають право брати участь у проведення річних загальних зборів, буде сформовано станом на 11.03.2021 року.

Порядок денний:

1.   Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціоне­рів При­ват­ного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних техно­логій “ІнфоПлюс”. Обрання головую­чого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2.   Звіт Виконавчого органу Приват­ного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних тех­но­логій “ІнфоПлюс” про результати фінансово-господарської діяль­ності за 2020 рік.
3.   Затвердження річного звіту та балансу Приват­ного акціонерного товариства “Центр комп’ю­терних техно­логій “ІнфоПлюс” за 2020 рік.
4.   Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Приват­ного акціонерного това­риства “Центр комп’ютерних техно­логій “ІнфоПлюс” за підсумками роботи в 2020 році.
5.   Визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів, дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.
6.   Дострокове припинення повноважень генерального директора Приват­ного акціонер­ного това­риства “Центр комп’ютерних техно­логій “ІнфоПлюс”.
7.   Обрання генерального директора Приват­ного акціонер­ного това­риства “Центр комп’ютер­них техно­логій “ІнфоПлюс”.
8.   Про попереднє схвалення значних правочинів, які мо­жуть вчинятися Приват­ним акціонер­ним товариством “Центр комп’ютерних техно­логій “ІнфоПлюс” протягом року.

Надання акціонерам для ознайомлення документів, необхідних для прийняття рі­шень з питань порядку денного, здійснюється у понеділок, середу, п’ятницю (крім святкових і неробочих днів) з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – директор комерційний Мокряков Артем Миколайович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів 17.03.2021 року з 9-ї години до 9-ї години 45 хвилин.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує осо­бу, пред­ставни­ки акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чин­ного законодавства.

Адреса веб-сайту Приватного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних технологій “Інфо­Плюс”, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://infoplus.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів 54 568,9 61 157,0
Основні засоби 7 764,9 6 747,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 276,2 3,1
Сумарна дебіторська заборгованість 19 905,3 19 227,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 612,6 35 169,2
Нерозподілений прибуток 21 299,8 21 412,7
Власний капітал 22 260,1 22 373,0
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов'язання - 2 686,0
Поточні зобов'язання 32 308,8 38 784,0
Чистий прибуток (збиток) 3 118,5 9 767,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000 30 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 53 53

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, яка вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства України:

Генеральний директор Кахута Віктор Федорович


© Всі права захищені 2021