Responsive image
19 березня 2020 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” повідо­мляє, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Центр ком­п’ю­терних технологій “ІнфоПлюс” відбудуться 23 квітня 2020 року о 10.00-й годині за адре­сою місто Київ, вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 4а (п’ятий поверх, кабінет 503).

Реєстр акціонерів, які мають право брати участь у проведення річних загальних зборів, буде сформовано станом на 16.04.2020 року.

Порядок денний:

  1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціоне­рів Приват­ного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних техно­логій “ІнфоПлюс”. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Виконавчого органу Приват­ного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних техно­логій “ІнфоПлюс” про результати фінансово-господарської діяль­ності за 2019 рік.
  3. Затвердження річного звіту та балансу Приват­ного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних техно­логій “ІнфоПлюс” за 2019 рік.
  4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Приват­ного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних техно­логій “ІнфоПлюс” за підсумками роботи в 2019 році.
  5. Визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів, дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які мо­жуть вчинятися Приват­ним акціонерним товариством “Центр комп’ютерних техно­логій “ІнфоПлюс” протягом року.

Надання акціонерам для ознайомлення документів, необхідних для прийняття рі­шень з питань порядку денного, здійснюється у понеділок, середу, п’ятницю (крім святкових і неробочих днів) з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – директор комерційний Мокряков Артем Миколайович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів 23.04.2020 року з 9-ї години до 9-ї години 45 хвилин.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує осо­бу, пред­ставники акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Приватного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс”, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://infoplus.ua.

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів 61 157,0 42 207,6
Основні засоби 6 474,4 7 871,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3,1 2,2
Сумарна дебіторська заборгованість 19 227,6 5 603,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 169,2 28 730,5
Нерозподілений прибуток 21 412,7 14 823,6
Власний капітал 22 373,0 15 783,9
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов'язання - 2 686,0
Поточні зобов'язання 38 784,0 23 737,7
Чистий прибуток (збиток) 9 767,1 9 021,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000 30 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 55 50

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, яка вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства України:

Генеральний директор Кахута Віктор Федорович


© Всі права захищені 2020