Responsive image
20 лютого 2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” повідо­мляє, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Центр ком­п’ю­терних технологій “ІнфоПлюс” відбудуться 24 березня 2017 року о 10.00-й годині за адре­сою м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15.

Реєстр акціонерів, які мають право брати участь у проведення річних загальних зборів, буде сформовано станом на 20.03.2017 р.

Порядок денний:

  1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
  3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
  4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
  5. Визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів, дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.
  6. Внесення та затвердження змін до статуту Приватного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс”, шляхом викладення його в новій редакції.
  7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонер­ним товариством “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” протягом року.

Надання акціонерам для ознайомлення документів, необхідних для прийняття рі­шень з питань порядку денного, здійснюється у понеділок, середу, п’ятницю (крім святкових і неробочих днів) з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – комерційний директор Мокряков Артем Миколайович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів 24.03.2017 року з 9-ї години до 9-ї години 45 хвилин.

Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує осо­бу, пред­ставники акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.


© Всі права захищені 2020