Responsive image
22 березня 2019 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” відбудуться 25 квітня 2019 року о 10.00-й годині за адресою місто Київ, вулиця Лейпцизька, 3а (корпус Д, четвертий поверх, кабінет 410).

Реєстр акціонерів, які мають право брати участь у проведення річних загальних зборів, буде сформовано станом на 19.04.2019 року.
Порядок денний:
  1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
  3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
  4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
  5. Визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів, дати складання переліку акціоне-рів, які мають право на отримання дивідендів.
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс” протягом року.
Надання акціонерам для ознайомлення документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у понеділок, середу, п’ятницю (крім святкових і неробочих днів) з 9 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – комерційний директор Мокряков Артем Миколайович.

Реєстрація учасників зборів здійснюється за місцем проведення зборів 25.04.2019 року з 9-ї години до 9-ї години 45 хвилин.
Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, пред-ставники акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Приватного акціонерного товариства “Центр комп’ютерних технологій “ІнфоПлюс”, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://infoplus.ua.
  

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)


Тег table
Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів 42 207,6 36 219,9
Основні засоби 7 871,4 7 761,4
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2,2 2,6
Сумарна дебіторська заборгованість 5 603,5 676,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 730,5 27 745,5
Нерозподілений прибуток 14 823,6 7 087,8
Власний капітал 15 783,9 8 048,1
Статутний капітал 300,0 300,0
Довгострокові зобов'язання 2 686,0 2 686,0
Поточні зобов'язання 23 737,7 25 485,8
Чистий прибуток (збиток) 9 021,2 7 086,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000 30 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 50 39
                                              
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, яка вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно чинного законодавства України:
Генеральний директор Кахута Віктор Федорович© Всі права захищені 2020